Thursday, April 7, 2016

ทะเลสาบโอนุมะ


ทะเลสาบโอนุมะ
ย่านพักผ่อนสำคัญมีชื่อเสียงอีกแห่ง ให้ท่านได้ ล่องเรือ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ ขุนเขา และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทะเลสาบนี้มี ลักษณะเป็นแอ่ง มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอัน สวยงาม

No comments:

Post a Comment