Thursday, April 7, 2016

โกดังอิฐแดง

 โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม

No comments:

Post a Comment