Friday, April 8, 2016

ปราสาทคุมาโมโต้

จัดเป็นปราสาทมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโต้ได้่เริ่มสร้างขึ้นอย่างจริงจังจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ

No comments:

Post a Comment