Friday, April 15, 2016

ชมเทศกาลอุไก


ชมเทศกาลอุไก
วิถีโบราณของชาวญี่ปุ่นที่จับปลาด้วยนกกาน้ำ นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวสมัยก่อน ซึ่งมีมายานานกว่า 1,300ปี

No comments:

Post a Comment