Thursday, April 7, 2016

อควาเรียมปลาแซลมอน

อควาเรียมปลาแซลมอน เป็นสถานที่จัดแสดงปลาแซลมอนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชิโตเสะ ชมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปลาแซลมอน และปลาชนิดอื่นๆในแม่น้ำชิโตเสะ และวงจรชีวิตของปลาแซลมอนในระยะต่างๆ ตั้งแต่ตัวอ่อนจนโตเต็มตัว นอกจากนี้ยังมีห้องสังเกตการณ์ใต้น้ำที่เป็นกระจกหนา สามารถมองเห็นใต้ผิวน้ำในแม่น้ำได้

No comments:

Post a Comment