Friday, April 8, 2016

ห้างคาแนลซิตี้


ห้างคาแนลซิตี้
กลางห้างสรรพสินค้านี้จะมีลำคลองตัดผ่านซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของห้างแห่งนี้ภายในมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะ ในญี่ปุ่นและร้านมาจากต่างประเทศ

No comments:

Post a Comment