Friday, April 8, 2016

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไอนุ

วัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนของ UNESCO ให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้ท่านได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะฮอกไกโด ชาวไอนุอาศัยอยู่ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้ามาจับจองพื้นที่

No comments:

Post a Comment