Friday, April 8, 2016

Jet Marine

Jet Marine ชมความงามช่องเขาเอะนะเคียว บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยหินรูปต่างๆมากมาย เกิดโดยธรรมชาติ รูปร่างและความสวยงามของบรรยากาศจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล

No comments:

Post a Comment