Thursday, April 7, 2016

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร

อาคารอิฐสีแดงที่มีปล่องไฟอยู่ทางด้าน หลังอาคารนี้แต่แรกนั้นเป็นโรงงานของบริษัทน้ำตาลซัปโปโร ตอนหลังถึงถูก ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์

No comments:

Post a Comment