Tuesday, April 5, 2016

นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเกะ

นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเกะ สูง 1,984 เมตร เป็นจุดที่นิยมในการเริ่มต้นเข้าชมอุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง มีกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมต่อยอดเขากับ Sounkyo Onsen บริเวณจุดชมวิวที่ 5 สถานีด้านบนมีดาดฟ้าชมวิวหุบเขาที่อยู่เบื้องล่าง เมื่อเดินออกไปประมาณ 100-200 เมตรผ่านป่า จะมีจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง และบริการลิฟท์เก้าอี้เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ 7 ของภูเขาคุโรดาเกะ

No comments:

Post a Comment