Saturday, May 9, 2015

มัณฑะเลย์ฮิลล์ เมือมัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ฮิลล์ เมือมัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ฮิลล์ คำว่า มัณฑะเลย์ นั้นเรียกกันผิดเพี้ยนมาจากคำว่า มันดูลาหรือมันดาลา ซึ่งมีความหมายว่า วงล้อแห่งพลังอำนาจ หรือมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ และคนพม่ายังมีความเชื่อกันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาโปรดสัตย์ที่ภูเขาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีคำว่าทำนายว่าจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรื่องทางด้านพุทธศาสนาและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเจ้ามินดงได้ทรงย้ายราชธานีมาอยู่ใต้ร่มของเงาภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าอยากแนะนำให้มาชมมัณฑะเลย์ฮิลล์ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ มีความสูงประมาณ 236 เมตร ทางขึ้นนั้นจะมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่อยู่สองตัว ระหว่างทางนั้นจะมีปูชนียสถานให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าได้สักการบูชากันเป็นระยะๆ หากนักท่องเที่ยวไม่อยากเดินขึ้นที่นี่ก็มีบริการรถสองแถวขึ้นไปส่งบนยอดยอดมัณฑะเลย์แต่ก็นั่งรถขึ้นนั้นจะไม่ผ่านจุดชมวิวที่ 1 และ 2  แต่ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเดินชมทัศนียภาพระหว่างทางก็ต้องเดินขึ้นบันได 7,292 ขั้น โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะใช้วิธีนั่งรถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาส่วนในกลับนั้นจะเดินลงบันได จุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมก็คือ วิหารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระบรมธาตุพบที่แคว้นคันธารราษฎร์ประเทศอินเดีย และมีอักษรจารึกว่าเป็นของพระเจ้ากนิษกะมหาราช ที่ทรงเป็นกษัตริย์ 1 ในกษัตริย์ 8ที่ได้รับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา จุดที่สอง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาจนถึงยอดเขาจะพบกับพระพุทธรูป ชเวยัตดอร์ ยืนอยู่ขนาดองค์นั้นใหญ่ถูกปิดด้วยทองทั้งสององค์ ชาวพม่าเรียกกันว่า ปางพยากรณ์ ตามตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าดินแดนแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในระยะที่ไม่ไกลกันมากนักนักท่องเที่ยวจะเห็นรูปปั้นยักขินีที่ตัดเต้านมมาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงความตั้งใจว่าถ้าหากเกิดมาในชาติหน้าจะเกิดเป็นผู้ชายเพื่อบวชในพุทธศาสนาพระเจ้ามินดงได้เชื่อว่ายักขินีนั้นคือตนเองในชาติก่อน จุดที่สาม บนยอดเขามัณฑะเลย์นั้นจะมีวิหาร ซูตองพญา โดยมีรูปทรงคล้ายๆกับมณฑปครอบพระมหามัยมุนี ภายใต้วิหารนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 4 ทิศ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม

บริเวณรอบๆวิหารมีระเบียงสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าได้ชมทัศนียภาพที่สวยสดงดงามของเมืองมัณฑะเลย์ และนักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง และวัดกุโสดอว์ อีกด้วยซึ่งเป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก

No comments:

Post a Comment