Saturday, May 9, 2015

เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda) เมืองพุกาม ประเทศพม่า

เจดีย์ชเวซิกอง แห่งเมืองพุกามเป็นมหาเจดีย์ที่สำคัญของประเทศพม่าและยังเป็นสถานที่ 1 ใน 5 สถานที่สำคัญของพม่าอีกด้วย เจดีย์วเชซิกองมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่านิยมมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon  Pagoda) มีพระธาตุที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนก็คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธา (King Anawrahta) ซึ่งเป็นมหาราชองค์แรกที่ได้รวบรวมชาติพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นครั้งแรกในสมัยอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีกว่า แต่ในภายหลังนั้นได้ทรงยกทัพไปตีเมืองมอญที่อาณาจักรสุธรรมวดีจากนั้นได้ทรงต้อนชาวมอญตลอดจนช่างฝีมือ นักปราชญ์ และราชบัณฑิตให้มาอยู่ที่พุกามทั้งหมด จึงทำให้พม่านั้นได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากชาวมอญมาอาทิเช่น รูปร่างของเจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ต่อมาได้มีพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกามเกิดขึ้นเจดีย์ชเวซิกองจึงมีรูปแบบเป็นศิลปะพม่า แต่มาสร้างเสร็จในสมัยของกษัตริย์จันสิตธา (King Kyanzittha) .oปี พ.ศ. 1656  ชเวซิกอง แปลว่า เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย องค์พระเจดีย์สีทองมีความสูงประมาณ 160 เมตร ภายในนั้นมีหอผีนัตซึ่งเป็นวิหารลักษณยาวเป็นที่ตั้งของรูปผีหลวงที่คนพม่านั้นเคารพและนับถือเป็นอย่างมาก ในอดีตกาลนั้นเจดีย์แห่งนี้มีความสำคัญต่อจิตใจของคนพม่าเป็นอย่างมากเพราะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงตนว่าเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากของพระเจดีย์ชเวซิกองที่อยากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่าได้ลองสังเกตกันก็คือ ภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่ได้ปรากฏบริเวณผนังประวัตินั้นบันทึกไว้ว่า พระเจ้าอนุรุธนั้นดพบกับชินระหันของคนมอญได้มาจากเมืองสะเทิมรูปหนึ่งชินแปลว่า พระ ระหัน แปลว่า พระอรหันต์ หรือที่คนไทยเรียกว่า พระอรหันต์ แต่ในพม่าจะเรียกว่า ชินระหัน ซึ่งในเวลานั้นมีนายพรานล่าเนื้อได้นิมนต์เข้ามา พระเจ้าอนุรุธนิมนต์จึงได้ให้เข้าไปเฝ้าและสั่งให้นั่ง แต่ชินระหันกลับเลือกที่นั่งสูงที่สุดและแสดงธรรม พระองค์จึงศรัทธาเป็นอย่างมาก และได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และได้ให้ส่งสาส์นไปขอพระไตรปิฎก ๓๐ คัมภีร์จากเมืองสะเทิมของมอญ แต่พระเจ้ามอญที่มีพระนามว่ามนุหาไม่ยินยอมจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอนุรุธยกกองทัพไปตีเมืองมอญจนชนะและได้อัญเชิญพระไตรปิฎกมายังเมืองพุกาม และได้ต้อนคนมอญรวมทั้งกษัตริย์เชลยศึกมาอยู่ที่พุกามด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุที่พม่านั้นได้รับเอาวัฒนธรรมมอญมาใช้ และได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบนหลังช้าง ช้างหมอบลงตรงไหนก็ให้สร้างพระเจดีย์ตรงนั้น สถานที่แห่งแรกที่ช้างหมอบคือพระเจดีย์ชเวซิกอง แห่งที่สองคือวัดโลกานันทะ

พระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับสองจาก มหาเจดีย์ชเวดากอง ในกรุงย่างกุ้ง จึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าได้ลองมาเที่ยวชมความงดงามของเจดีย์แห่งนี้


No comments:

Post a Comment