Wednesday, May 13, 2015

การทำวีซ่า ทวีปเอเชีย ประเทศกัมพูชา

วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศกัมพูชา
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเข้าประเทศกัมพูชาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ 14 วัน

เวลาทำการของแผนกวีซ่า เวลา 9.00 - 12.00 น.

เวลารับเล่มหนังสือเดินทางคืน 14.00 - 17.00 น.

Visa Tourist
1.  พาสปอร์ตเล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก
2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3.  แบบฟอร์มยื่นวีซ่า
4.  สำเนาหน้าวีซ่าเข้าประเทศไทย
5.  ใบจองโรงแรม และใบจองตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะสัญชาติศรีลังกา และบังคลาเทศ
6.  ใช้เวลา 1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต
1,000.00 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
1,300.00 บาท / คนรายละเอียดสถานฑูต
ที่อยู่ :Embassy of Cambodia 518/4 Pracha Uthit Rd.,(Soi Ramkamhaeng 39) Wangthonglang , Bangkok
เบอร์โทรศัพท์ :0-2957-5851-2
เบอร์โทรสาร :0-2957-5850

No comments:

Post a Comment