Tuesday, May 5, 2015

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของการเดินทางมาทัวร์กัมพูชา ปราสาทนครวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 ช่วงปี           พ.ศ. 1650 – 1693 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ปราสาทนครวัดเป็นศาสนาฮินดู ไวษณพนิกาย เป็นศิลปะแบบนครวัด

        ปราสาทนครวัด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้แก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ และที่นี่ยังใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพของพระองค์ เพราะเหตุนี้เองปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่จะหันหน้าเข้าทางทิศจะวันออกเป็นส่วนใหญ่ อาณาขอมโบราณได้รับอิทธิพลความเชื่อจากอินเดีย ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ได้ยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นเทพเจ้า เรียกว่า ลัทธิเทวราชา โดยกษัตริย์นั้นเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในโลกมนุษย์ซึ่งได้มีการสร้างเทวสถานถวายให้และยังมีความเชื่อว่าเมื่อสวรรคตไปแล้วนั้นวิญญาณจะประทับอยู่ที่ปราสาทซึ่งเป็นคติเทวราชาที่เชื่อกันว่ากษัตริย์นั้นคือ เทวเจ้าอวตารลงมาเกิดความเชื่อเหล่านี้จึงทำให้กษัตริย์ขอมเมื่อขึ้นครองราชย์จึงตั้งใจสร้างปราสาทตลอดรัชกาลของแต่ละพระองค์เพื่อเป็นศาสนสถานเป็นสัญลักษณ์ของระบบสุริยะจักรวาลตามคติของฮินดู หรือหมายถึงเป็นศูนย์กลางของโลกนั่งเอง พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ที่สร้างปราสาทนครวัดได้ทรงครองอาณาจักรขอมระหว่างปี พ.ศ. 1656 – 1693 รวม 37 ปี หลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์กษัตริย์ขอมองค์ต่างๆที่ขึ้นครองราชย์ยังได้มีการก่อสร้างปราสาทต่อไปแต่ไม่มีปราสาทใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับมหาปราสาทนครวัดแห่งนี้ หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะชื่นชมความสวยงามของปราสาทแห่งนี้อยากให้คุณได้ลองมาทัวร์กัมพูชาสักครั้งหนึ่ง ที่ปราสาทนครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือดูสูงส่งกว่าในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมดเท่านั้น แต่ที่ปราสาทนครวัดแห่งนี้ยังเป็นเมืองในตัวของมันเองคือ มีสถานะทั้งเป็นเมืองหลวงและศาสนสถานประจำรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่สร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุ บริเวณส่วนนอกสุดของปราสาทแห่งนี้กั้นด้วยคูเมืองขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความกว้างประมาร 1.3 กิโลเมตร ที่ปราสาทแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร

        การวางผังของปราสาทนครวัดจะไม่เหมือนกับปราสาทอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์กัมพูชาจะสั่งเกตเห็นได้จากโคปุระทางทิศตะวันตกของกำแพงนอกสุดจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและใหญ่กว่าโคปุระอีก 3 ทิศนั่นเอง ปราสาทนครวัดถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเป็นมาของกัมพูชาได้เป็นอย่างดี

No comments:

Post a Comment